Tin bóng đá - Trò cũ TIẾT LỘ tính cách thật trong con người Mourinho

Tin bóng đá - - Thủ thành Asmir Begovic đã có những chia sẻ thật lòng về chiến lược gia Bồ Đào Nha sau khoảng thời gian cùng làm việc tại Chelsea.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Kể từ khi cập bến Premier League vào năm 2004, Jose Mourinho là mẫu huấn luyện viên cởi mở và luôn đùa giỡn trong các cuộc họp báo. Tuy nhiên, điều này đã không còn xuất hiện khi "Người đặc biệt" phải đối mặt với nhiều áp lực tại Manchester United.

Thậm chí, nhà cầm quân 55 tuổi không ít lần trả lời gay gắt với các phóng viên. Theo Asmir Begovic, điều này xuất phát từ những kết quả không tốt của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, thủ môn người Bosnia cho rằng Jose Mourinho là người rất dễ xúc động.

"Ông ấy là một huấn luyện viên giàu nhiệt huyết và có nhiều cảm xúc. Jose cảm nhận được mọi thứ, ngay cả khi các cầu thủ không thấy được rằng đội bóng chơi không tốt. Ông ấy luôn đi tìm sự thành công và mong muốn các học trò của mình phải cùng đồng hành", cựu thủ môn Chelsea chia sẻ.

asmir begovic nói về mourinho - Bóng Đá

 Asmir Begovic đánh giá rất cao thầy cũ của mình.

"Jose rất thích trêu đùa và cởi mở trên sân tập nhưng quan trọng là ông ấy luôn nói sự thật khi cần nghiêm túc. Đó là cách khiến các cầu thủ tôn trọng ông ấy. Tôi tuyệt nhiên thích làm việc cùng Jose, một nhà cầm quân tuyệt vời", người gác đền 31 tuổi nói thêm.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Burnley và Watford đã giúp "Người đặc biệt" giải tỏa áp lực tâm lý. Vào ngày 20/9 tới, Manchester United sẽ bước vào hành trình tại Champions League với chuyến làm khách đến sân Young Boys.

Kha Võ | 19:50 16/09/2018Tin bong da - Trò cũ TIÉT LỌ tính cách thạt trong con nguòi Mourinho


Tin bong da - - Thủ thành Asmir Begovic dã có nhũng chia sẻ thạt lòng vè chién luọc gia Bò Dào Nha sau khoảng thòi gian cùng làm viẹc tại Chelsea.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Kẻ tù khi cạp bén Premier League vào nam 2004, Jose Mourinho là mãu huán luyẹn vien cỏi mỏ và luon dùa giõn trong các cuọc họp báo. Tuy nhien, dièu này dã khong còn xuát hiẹn khi "Nguòi dạc biẹt" phải dói mạt vói nhièu áp lục tại Manchester United.

Thạm chí, nhà càm quan 55 tuỏi khong ít làn trả lòi gay gát vói các phóng vien. Theo Asmir Begovic, dièu này xuát phát tù nhũng két quả khong tót của Quỷ dỏ. Ben cạnh dó, thủ mon nguòi Bosnia cho ràng Jose Mourinho là nguòi rát dẽ xúc dọng.

"Ong áy là mọt huán luyẹn vien giàu nhiẹt huyét và có nhièu cảm xúc. Jose cảm nhạn duọc mọi thú, ngay cả khi các càu thủ khong tháy duọc ràng dọi bóng choi khong tót. Ong áy luon di tìm sụ thành cong và mong muón các học trò của mình phải cùng dòng hành", cụu thủ mon Chelsea chia sẻ.

asmir begovic nói vè mourinho - Bong Da

 Asmir Begovic dánh giá rát cao thày cũ của mình.

"Jose rát thích treu dùa và cỏi mỏ tren san tạp nhung quan trọng là ong áy luon nói sụ thạt khi càn nghiem túc. Dó là cách khién các càu thủ ton trọng ong áy. Toi tuyẹt nhien thích làm viẹc cùng Jose, mọt nhà càm quan tuyẹt vòi", nguòi gác dèn 31 tuỏi nói them.

Hai chién tháng lien tiép truóc Burnley và Watford dã giúp "Nguòi dạc biẹt" giải tỏa áp lục tam lý. Vào ngày 20/9 tói, Manchester United sẽ buóc vào hành trình tại Champions League vói chuyén làm khách dén san Young Boys.

Kha Võ | 19:50 16/09/2018

Tin bóng đá - Trò cũ TIẾT LỘ tính cách thật trong con người Mourinho

Tin bóng đá - - Thủ thành Asmir Begovic đã có những chia sẻ thật lòng về chiến lược gia Bồ Đào Nha sau khoảng thời gian cùng làm việc tại Chelsea.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá