Tin bóng đá - Vụ Liverpool đổi chủ: Tom Hicks đòi bồi thường 1 tỷ bảng

Tin bóng đá - "Mất cái chai nhưng vẫn cố đòi cái lọ". Đó là những gì mà các ông chủ người Mỹ bị lật đổ của Liverpool đang làm nhằm vớt vát chút gì đó dù thừa nhận thất bại trong việc ngăn cản "The Kop" thuộc về chủ sở hữu mới.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

"Mất cái chai nhưng vẫn cố đòi cái lọ". Đó là những gì mà các ông chủ người Mỹ bị lật đổ của Liverpool đang làm nhằm vớt vát chút gì đó dù thừa nhận thất bại trong việc ngăn cản "The Kop" thuộc về chủ sở hữu mới.

Tin bóng đá - Vụ Liverpool đổi chủ: Tom Hicks đòi bồi thường 1 tỷ bảng

Liverpool có chủ sở hữu mới chỉ là vấn đề thời gian, Ảnh Getty

Cho tới lúc này (ngày 15/10/2010) việc chuyển đổi chủ sở hữu ở Liverpool vẫn chưa được chính thức hóa nhưng Tom Hicks và Gillett trong lúc tuyên bố là họ sẽ không tìm cách ngăn cản ông chủ của NESV John W Henry mua lại Liverpool nữa thì lại "chua" thêm rằng họ sẽ kiện ra tòa vụ này để đòi bồi thường 1 tỷ bảng vì cho rằng tập đoàn NESV đã mua lại Liverpool một cách bất hợp pháp, rằng đội bóng thành phố cảng đã được định giá quá thấp.

Trước đó Ngân Hàng Hoàng gia Scotland (RBS) đã bác bỏ cam kết của Tom Hicks và Gillet là họ sẽ trả hết nợ cho RBS để đổi lấy việc tiếp tục nắm quyền sở hữu Liverpool. Trong lúc đó các luật sư đại diện cho NESV tuyên bố là họ sẵn sàng theo đuổi vụ này tới cùng, kể cả là ở tòa án vì tin rằng NESV không làm gì sai và luật pháp đứng về phía họ. 15/10/2010 là ngày mà Liverpool phải trả cho RBS số tiền vay nợ 240 triệu bảng cộng với 40 triệu bảng lệ phí, nhưng trong khi cam kết trả hết nợ của Tom Hicks và Gillet không được RBS chấp thuận thì các cổ đông lớn trong HĐQT của Liverpool đã đồng ý bán lại đội bóng này cho NESV.

Bộ đôi ông chủ người Mỹ bị lật đổ của Liverpool dĩ nhiên là không muốn thế nên họ tìm mọi cách ngăn cản vụ chuyển quyền sở hữu này. Bây giờ ngăn không được thì Tom Hicks và Gillet lại đòi bồi thường 1 tỷ bảng từ vụ chuyển nhượng mà họ cứ khăng khăng là bất hợp pháp. Nhưng trong lúc chuyện Tom Hicks và Gillet có thắng kiện để lấy 1 tỷ bảng mà họ đòi hỏi hay không còn chưa biết, chắc chắn là Liverpool sẽ có chủ sở hữu mới sau khi ông chủ của NESV John W Henry và các cổ đông lớn trong HĐQT của "The Kop" thỏa thuận xong vụ chuyển nhượng này.
Tin bong da - Vu Liverpool doi chu: Tom Hicks doi boi thuong 1 ty bang


Tin bong da - "Mat cái chai nhung van co dòi cái lo". Dó là nhung gì mà các ông chu nguoi My bi lat do cua Liverpool dang làm nham vot vát chút gì dó dù thua nhan that bai trong viec ngan can "The Kop" thuoc ve chu so huu moi.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

"Mat cái chai nhung van co dòi cái lo". Dó là nhung gì mà các ông chu nguoi My bi lat do cua Liverpool dang làm nham vot vát chút gì dó dù thua nhan that bai trong viec ngan can "The Kop" thuoc ve chu so huu moi.

Tin bong da - Vu Liverpool doi chu: Tom Hicks doi boi thuong 1 ty bang

Liverpool có chu so huu moi chi là van de thoi gian, Anh Getty

Cho toi lúc này (ngày 15/10/2010) viec chuyen doi chu so huu o Liverpool van chua duoc chính thuc hóa nhung Tom Hicks và Gillett trong lúc tuyên bo là ho se không tìm cách ngan can ông chu cua NESV John W Henry mua lai Liverpool nua thì lai "chua" thêm rang ho se kien ra tòa vu này de dòi boi thuong 1 ty bang vì cho rang tap doàn NESV dã mua lai Liverpool mot cách bat hop pháp, rang doi bóng thành pho cang dã duoc dinh giá quá thap.

Truoc dó Ngân Hàng Hoàng gia Scotland (RBS) dã bác bo cam ket cua Tom Hicks và Gillet là ho se tra het no cho RBS de doi lay viec tiep tuc nam quyen so huu Liverpool. Trong lúc dó các luat su dai dien cho NESV tuyên bo là ho san sàng theo duoi vu này toi cùng, ke ca là o tòa án vì tin rang NESV không làm gì sai và luat pháp dung ve phía ho. 15/10/2010 là ngày mà Liverpool phai tra cho RBS so tien vay no 240 trieu bang cong voi 40 trieu bang le phí, nhung trong khi cam ket tra het no cua Tom Hicks và Gillet không duoc RBS chap thuan thì các co dông lon trong HDQT cua Liverpool dã dong ý bán lai doi bóng này cho NESV.

Bo dôi ông chu nguoi My bi lat do cua Liverpool di nhiên là không muon the nên ho tìm moi cách ngan can vu chuyen quyen so huu này. Bây gio ngan không duoc thì Tom Hicks và Gillet lai dòi boi thuong 1 ty bang tu vu chuyen nhuong mà ho cu khang khang là bat hop pháp. Nhung trong lúc chuyen Tom Hicks và Gillet có thang kien de lay 1 ty bang mà ho dòi hoi hay không còn chua biet, chac chan là Liverpool se có chu so huu moi sau khi ông chu cua NESV John W Henry và các co dông lon trong HDQT cua "The Kop" thoa thuan xong vu chuyen nhuong này.

Tin bóng đá - Vụ Liverpool đổi chủ: Tom Hicks đòi bồi thường 1 tỷ bảng

Tin bóng đá - "Mất cái chai nhưng vẫn cố đòi cái lọ". Đó là những gì mà các ông chủ người Mỹ bị lật đổ của Liverpool đang làm nhằm vớt vát chút gì đó dù thừa nhận thất bại trong việc ngăn cản "The Kop" thuộc về chủ sở hữu mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá