Tin bóng đá - Khoảng cách lớn về thu nhập của cầu thủ

Tin bóng đá - Theo số liệu thống kê của VFF tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá QG 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011, tổng chi phí trung bình của 1 CLB tham dự V.League 2010 là 29,73 tỷ đồng/năm. Trong đó, khoản chi dành cho tiền lương và phí chuyển nhượng cầu thủ chiếm tới 64,36% tổng chi.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.netTheo số liệu thống kê của VFF tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá QG 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011, tổng chi phí trung bình của 1 CLB tham dự V.League 2010 là 29,73 tỷ đồng/năm. Trong đó, khoản chi dành cho tiền lương và phí chuyển nhượng cầu thủ chiếm tới 64,36% tổng chi.


Mức lương ở hầu hết các CLB đều tăng (trung bình 18-20 triệu đồng/tháng/cầu thủ, cá biệt có cầu thủ nhận 35-40 triệu đồng/tháng). mức lương này tăng thấp nhất là 400%, cao nhất là 800% so với V.League 2001 (4-5 triệu đồng/tháng/cầu thủ).

Tin bóng đá - Khoảng cách lớn về thu nhập của cầu thủ

Lương và chi phí chuyển nhượng đang là gánh nặng cho các CLB.

Với hiện trạng ấy, chỉ có 1 số CLB có nguồn thu ổn định: HAGL, ĐT.LA, SHB Đà Nẵng, HP.Hà Nội mới bước đầu đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu cho đội bóng, còn hầu hết các đội khác đều chưa thể lấy bóng đá nuôi bóng đá. Đương nhiên, chi phí dành cho đào tạo trẻ là không đáng kể.

Khi lực lượng kế cận vẫn quá khan hiếm, bóng đá VN sẽ còn phải lĩnh đủ hậu quả vì cung không đủ cầu: "Chính sự thiếu kiên nhẫn, ngại đầu tư căn cơ, hướng vào đào tạo trẻ, mà chỉ chú ý đến thành quả trước mắt đang khiến các CLB bóng đá VN tự làm khổ chính mình và làm khổ lẫn nhau, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bóng đá nước nhà" - ông Nguyễn Lân Trung- Phó Chủ tịch VFF nói.

Điều đó vô tình tạo ra khoảng cách quá lớn giữa thu nhập và sự cống hiến của cầu thủ. Họ lĩnh lương chuyên nghiệp nhưng phong cách, thái độ tập luyện, thi đấu vẫn còn rất nghiệp dư như VFF đã thừa nhận trong bản tổng kết mùa giải 2010.

Đã đến lúc những người làm bóng đá VN cần phải chung tay đưa thị trường chuyển nhượng tiến tới sự ổn định cần thiết, trước hết là làm cho nó trở nên minh bạch, tránh tình trạng lập lờ, "đi đêm" chèo kéo cầu thủ như trong suốt 10 mùa giải chuyên nghiệp đã qua.
Liên quan tới chuyển nhượng ngoại binh, VFF đã thông báo tới các CLB về thời điểm chuyển nhượng và đăng ký cấp giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) với FIFA ở 2 khoảng thời gian: trước mùa giải mới (từ 28-10-2010 tới 19-1-2011), giữa mùa giải (từ 20-4 đến 17-5-2011).
Tin bong da - Khoang cach lon ve thu nhap cua cau thu


Tin bong da - Theo so lieu thong kê cua VFF tai Hoi nghi tong ket các giai bóng dá QG 2010 và chuan bi mùa giai 2011, tong chi phí trung bình cua 1 CLB tham du V.League 2010 là 29,73 ty dong/nam. Trong dó, khoan chi dành cho tien luong và phí chuyen nhuong cau thu chiem toi 64,36% tong chi.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.netTheo so lieu thong kê cua VFF tai Hoi nghi tong ket các giai bóng dá QG 2010 và chuan bi mùa giai 2011, tong chi phí trung bình cua 1 CLB tham du V.League 2010 là 29,73 ty dong/nam. Trong dó, khoan chi dành cho tien luong và phí chuyen nhuong cau thu chiem toi 64,36% tong chi.


Muc luong o hau het các CLB deu tang (trung bình 18-20 trieu dong/tháng/cau thu, cá biet có cau thu nhan 35-40 trieu dong/tháng). muc luong này tang thap nhat là 400%, cao nhat là 800% so voi V.League 2001 (4-5 trieu dong/tháng/cau thu).

Tin bong da - Khoang cach lon ve thu nhap cua cau thu

Luong và chi phí chuyen nhuong dang là gánh nang cho các CLB.

Voi hien trang ay, chi có 1 so CLB có nguon thu on dinh: HAGL, DT.LA, SHB Dà Nang, HP.Hà Noi moi buoc dau dáp ung duoc các yêu cau toi thieu cho doi bóng, còn hau het các doi khác deu chua the lay bóng dá nuôi bóng dá. Duong nhiên, chi phí dành cho dào tao tre là không dáng ke.

Khi luc luong ke can van quá khan hiem, bóng dá VN se còn phai linh du hau qua vì cung không du cau: "Chính su thieu kiên nhan, ngai dau tu can co, huong vào dào tao tre, mà chi chú ý den thành qua truoc mat dang khien các CLB bóng dá VN tu làm kho chính mình và làm kho lan nhau, anh huong lon toi su phát trien cua bóng dá nuoc nhà" - ông Nguyen Lân Trung- Phó Chu tich VFF nói.

Dieu dó vô tình tao ra khoang cách quá lon giua thu nhap và su cong hien cua cau thu. Ho linh luong chuyên nghiep nhung phong cách, thái do tap luyen, thi dau van còn rat nghiep du nhu VFF dã thua nhan trong ban tong ket mùa giai 2010.

Dã den lúc nhung nguoi làm bóng dá VN can phai chung tay dua thi truong chuyen nhuong tien toi su on dinh can thiet, truoc het là làm cho nó tro nên minh bach, tránh tình trang lap lo, "di dêm" chèo kéo cau thu nhu trong suot 10 mùa giai chuyên nghiep dã qua.
Liên quan toi chuyen nhuong ngoai binh, VFF dã thông báo toi các CLB ve thoi diem chuyen nhuong và dang ký cap giay chuyen nhuong quoc te (ITC) voi FIFA o 2 khoang thoi gian: truoc mùa giai moi (tu 28-10-2010 toi 19-1-2011), giua mùa giai (tu 20-4 den 17-5-2011).

Tin bóng đá - Khoảng cách lớn về thu nhập của cầu thủ

Tin bóng đá - Theo số liệu thống kê của VFF tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá QG 2010 và chuẩn bị mùa giải 2011, tổng chi phí trung bình của 1 CLB tham dự V.League 2010 là 29,73 tỷ đồng/năm. Trong đó, khoản chi dành cho tiền lương và phí chuyển nhượng cầu thủ chiếm tới 64,36% tổng chi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá